Husorden gældende for Hvidovre parken

Gå til forsidenKøb/Salg/Bætte BillederBladetEjendomkontorINFOkort

LejlighederSelskabslokaleTrivselsrummetTurerneTurneringenTv & Radio kanaler

 
  Husorden

 

 

Generelt:

Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet muligt.

Derfor har afdelingen et sæt fælles regler – en husorden – der fortæller hvordan man skal passe på boligen samt afdelingens fælles-faciliteter.

Derfor har afdelingen et sæt fælles regler – en husorden – der fortæller hvordan man skal passe på boligen samt afdelingens fælles-faciliteter.

Ved ødelæggelse, hærværk el.lign. på ejendommen eller dens fællesfaciliteter, kan der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

Vedligeholdelse:

Alle fællesfaciliteter vedligeholdes af afdelingen, men det er nødvendigt, at alle  beboere er med til at værne om det fælles.

Husk, at det er dig som beboer der gennem huslejen skal være med til betale for alt  der skal repareres, også det der eventuelt ødelægges ved misbrug eller hærværk. 

Afdelingen vedligeholder ligeledes også vinduer og installationer såsom el, varme, og vand m.m.

Fejl og skader skal meldes til ejendomskontoret hurtigst muligt.

Beboeren har ansvaret for lejligheden, og har derfor pligt til at sørge for den nødvendige indvendige vedligeholdelse.

Daglig udluftning er nødvendig, såvel for et godt indeklima, og som forebyggelse af fugt/skimmelskader. Lejlighedens udluftningsventiler i  køkkenet skal rengøres  jævnligt.

Forsikring: Afdelingen og dens fællesfaciliteter er forsikret af boligselskabet. Derimod må beboeren selv sørge for at forsikre indbo mod brand, vandskade, tyveri, el.lign. Dette gælder også beboerens effekter der opbevares i det til lejligheden tilhørende kælderrum.

Side 1.

 

 


Affald:

Affald skal kommes i en pose, der skal lukkes forsvarligt inden den smides  i en af områdets  affaldscontainere.

Containerne må kun benyttes til køkkenaffald (dagrenovation) (affaldsposer kan afhentes på ejendomskontoret). Større affald (storskrald) såsom møbler, gulvtæpper, papkasser eller andet brændbart skal smides i den store container på P-pladsen bagved ejendomskontoret eller containeren Hvidovrevej 121 (på vendepladsen).

Alt ikke brændbart såsom jern, IT-udstyr, fjernsyn, køleskabe, komfurer madrasser el.lign. skal deponeres i storskraldsgården ved Præstemosen 1, hvor din opgangsnøgle passer til lågen. Aviser, reklamer, ugeblade, glas og flasker skal anbringes i kommunens papir/glas containere der står flere steder i området.

 

 

Altaner:

Altaner skal holdes pæne og ryddelige og for at undgå vandskader på bygningen eller hos underboen, skal afløbene holdes rene. Det er tilladt at opsætte altankasser på den udvendige side af altanen. Det er ikke tilladt at ryste tæpper el.lign. fra altanen.

 

 

Antenner/ Paraboler:

Regler og retningslinjer for opsætning af parabol hører under ”Installationsretten”. Antenner/paraboler el. lign må kun opsættes efter aftale med ejendomskontoret og hvis det ikke er til gene for ejendommen.

 

 

Bad/toilet:

Af hensyn til støjgener, henstilles der til, at der ikke bades i tidsrummet 24.00-6.00 Bleer, hygiejnebind, vat, avispapir el.lign. må under ingen omstændigheder skylles ud i toilettet.

 

 

Barnevogne/ Rollatorer:

Barnevogne, og cykler må ikke henstilles i opgange og hvad angår

kørestole og rollatorer, skal du henvende dig på ejendomskontoret for nærmere aftale.

 

 

Bilvask:

Det er ikke tilladt at vaske bil ved brug af rindende vand (vandslange).

 

 

Bore og banketider:

Anvendelse af boremaskine eller andet støjende værktøj, må kun foregå på hverdage mellem kl. 8.00-20.00 lørdage mellem kl. 10.00-16.00 og på søndage/helligdage mellem kl. 12.00- 14.00 Tiderne gælder også for elektriske haveredskaber i haverne.

For nyindflyttere gælder det ekstraordinære, at i den 1’ste weekend (og kun den) efter indflytningen, får de lov til at bore/banke lør/søn kl.10.00-20,00.

Side 2.

 

Dørskilte:

Al skiltning på afdelingen foretages af afdelingens personale, og det er kun tilladt at opsætte dørskilt/navneskilt efter forudgående aftale med ejendomskontoret.

Pynt i forbindelse med højtider er tilladt.

 

 
Fodring: Det er ikke tilladt at fodre fugle eller dyr, da det kan tiltrække rotter, ræve eller vilde katte.

Det er dog tilladt at ophænge foderbolde til fuglene.

 

 
Forurening: Ting som ved lugt eller brandfare kan være til gene for de øvrige beboere må ikke forefindes på ejendommen.

Forurening af inden eller udendørs arealer medfører pligt for den pågældende beboer, til straks at rydde op efter sig.

 

 
Fremleje: Da det kræver en særlig kontrakt at fremleje lejligheden, skal KAB´s udlejningsafdeling kontaktes. Fremlejes lejligheden uden denne særlige tilladelse, betragtes det som kontraktbrud og det vil føre til ophævelse af lejeforholdet.

 

 
Fyrværkeri: Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri (nytårs aften undtaget) eller antænde bål på ejendommens arealer.

 

 
Fælles-faciliteter: Beplantningen på fællesarealerne er til alles fryd og glæde og derfor må blomster, buske, træer el.lign. ikke afskæres af andre end afdelingens personale.

Plantning af blomster, buske el.lign. må kun foregå efter aftale med ejendomskontoret. Fællesarealerne skal altid efterlades ryddelige for papir eller andet affald. Sammenkomster på arealet skal foregå afdæmpet efter kl. 24.00.

 

 
Haver: Alle anlægsarbejder i haver skal forhåndsgodkendes af ejendoms-kontoret.

Haverne skal holdes pæne og ryddelige og der må ikke forefindes faste bygninger på havearealet. Beplantningen må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Beboeren skal selv klippe hækken indvendig og sørge for at den ikke overstiger 1,80 meter. Havevanding må ikke ske med vandslange.

Haveaffald skal deponeres i storskraldsgården Præstemosen 1, og skal være i papirsække. Haveaffald kan efter nærmere aftale med ejendomskontoret eventuelt  også afhentes af afdelingens personale.

 

 
Grill: Brug af gasgrill og andre ikke forurenende grillapparater må anvendes, både på altaner og haver. Der henvises i øvrigt også til de indrettede grillpladser i gårdene.

Side 3.

 

Husdyr: Det er ikke tilladt at holde hund, men ejendomskontoret kan give tilladelse til at holde én kat. Katten må ikke gå løs uden for boligen.

Ved skriftlig ansøgning til ejendomskontoret kan der gives tilladelse til at passe/pleje  en hund i en kortere periode.

 

 
Hærværk: Hærværk eller anden form for ødelæggelse på ejendommen eller tilhørende effekter, kan blive politianmeldt og der kan blive rejst erstatningskrav overfor skadevolderen.

 

 
Indkøbs-vogne: Indkøbsvogne må ikke henstilles i kældre eller på afdelingens område.

 

 
Knallerter/ motorcykler: Knallerter eller andre motoriserede køretøjer må kun henstilles i kældre hvis de er tømt for brændstof.

 

 
Kælderrum: Kælderrum/cykelrum skal holdes aflåste, også selvom rummene ikke benyttes. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum.

 

 
Leg/boldspil: Leg må ikke finde sted på opgange eller kældre og boldspil er kun tilladt på græsplænerne. Legeredskaber/legetøj/kælke el.lign. må ikke efterlades på trapper, i kældergange eller på fællesarealerne.

 

 
Markiser: Opsætning af markise hører under ”Udvidet råderet udenfor boligen” Ansøgning sendes skriftligt til ejendomskontoret.

 

 
Måtter: Måtter udenfor hoveddøren skal holdes rene, og bør fjernes inden trappevask.

 

 
Musik/støj Støjende selskabelighed og/eller benyttelse af musikinstrumenter, radio el.lign. skal  altid ske under hensynstagen til de øvrige beboere. Dog skal der i tidsrummet mellem kl. 24.00 & kl. 06.00, være væsentligt ro. Drejer det sig om afholdelse af fest, skal/vil det være en god ide, at de øvrige beboere skriftligt i opgangen adviseres om, at der kan forekomme støj efter kl. 24.00.

 

 
Parkering: Det er ikke tilladt af parkerer uden for de afmærkede P-båse eller parkeringspladser. Brede/lange biler skal parkeres på pladserne mellem blok 1 og 2, og mellem blok 3 og 4. (ved container til brændbart affald) Det er ikke tilladt at parkere campingvogne el.lign. Biler uden nummerplade vil blive anmeldt til Hvidovre kommune, som så vil fjerne bilen.

Du kan ved henvendelse til ejendomskontoret høre om du har mulighed for at leje en P-bås.

P-båsen bliver afmærket med bilens registreringsnummer og må så kun benyttes af det pågældende køretøj.

Beboere kan kun leje én P-bås pr. køretøj.

P-båse uden registreringsnummer er til fri afbenyttelse, men må ikke benyttes som langtidsparkering.

Reparation af køretøjer på afdelingens områder er kun tilladt, hvis der ikke forekommer oliespild eller anden form for svineri/forurening.

Af hensyn til beboernes og andres sikkerhed anmoder vi i øvrigt om at der køres fornuftigt/forsigtigt på boligvejene.

Side 4

 

Rygning: Det er ikke tilladt at ryge på afdelingens trapper, i kældergange, eller i afdelingens vaskerier/tørrerum.

 

 
Vandfor- brug:

Dryppende haner eller ”løbende” toiletter skal straks meldes til ejendomskontoret. Reparationer eller evt. udskiftninger af disse betales af afdelingen.

 

 
Vandskader: Indtrængen af vand, indslag af regn eller sne samt enhver beskadigelse af bygningen eller afdelingens inventar, skal hurtigst muligt meddeles ejendomskontoret.

 

 
Vaske/opvas-maskine: Installering af vaskemaskine, tørretumbler, eller opvaskemaskine hører under ”Installationsretten” og betyder at der skal rettes henvendelse til KAB før dette installeres (læs nærmere i ”Installationsretten”).

Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler må af hensyn til støj hos de øvrige beboere, kun benyttes i tidsrummet kl. 8.00-20.00

 

 
Vaskerier: Benyttelse af afdelingens vaskerier sker på eget ansvar, og vaskeriets ordensreglement skal overholdes. Vaskeri og maskiner skal efterlades ryddelige og rene. (læs nærmere i ordensreglementet som sidder i vaskerierne).

 

 
Vinduer/døre: Vinduer og døre i lejligheden samt tilhørende kælderrum skal være forsynet med hele ruder, og beboeren har pligt til at anmelde ituslåede ruder til ejendomskontoret.

Opgangsdørerne skal holdes aflåste og må ikke spærres med kiler el.lign.

I varmesæsonen skal vinduer og døre i kældergange holdes lukkede.

Af hensyn til din og øvrige beboeres sikkerhed, bør du sikre dig, hvem du lukker ind via dørtelefonen.

Side 5

 
     

www.ep-blaster.dk | www.ep-movies.dk | www.ep-serie.dk | www.hvidovre-parken.dk | www.nutomb.dk

Actor\Skuespiller | Autograph\Autograf | Games/Spil | Miniseries | Model\Modeller | Singer\Sanger | Group\Grupper

Sports-Stars\Sportstjerner | Wallpaper\Baggrund | Håndbold Serie 2 Damer | Oliver-loke | euro-power